Pasiunang Kurso Sa Pagtuon Sa Sinema / Salida

Tagasalin: Kit Janbren at Bjorn Tabanera

Ginahamdum sa Pasiunang Kurso sa Pagtulon-an sa Sinema/Salida ang paghatag ug mga paniunang hilisgutan na pwede sudlan sa mga nagasugod pa lang o gusto mag-tuon sa paghisgot sa Sinema ug/o Salida. Ginasulay niini ang pag hatag ug pamaagi para sa kinatibuk-ang pagsabot para sa tanan sa pagtulon-an nga sauna manaa lang sa kamot sa mga espesyalista bisan pa man ilado kini nga kinaiya sa Salida isip usa ka pagtulon-an. Gawas niini, ginahamdum pud sa Kurso na ma ablihan ang posibilidadpara sa pagpaila o sa pagpapopularisasyon sa analitikal ug kritikal na pagtulon-an ug imbestigasyon sa pelikula ug kulturang popular gawas sa akademiya.

Na bahin ang kurso sa tulo ka butang: Ang Pasiuna nga bahin, mga Pamaagi sa Pagtuon sa Sinema, ug Piling mga Hilisgutan sa pagtulon-an sa Sinema ug Pelikula.

Aduna sa Pasiunang Bahin ang tibuok nga asumpsyon sa Kurso. Mapansin dayon diri nga bahin nga dili neutral ang ginatindugan sa kurso, kundili ginasulay niini ipasabut ug ipailaila ang agenda para sa holistiko ug siyentipikong pagtuluon sa astetika. Aduna sab diri sa Pasiunang Bahin ang mga pagbalik og paglantaw sa kaasaysayan sa pagtuon sa Sinema/Salida: Gikan sa ginagmay nga panaghisgutan sa kasaysayan sa Sinema/Salida og gikan sa lahi-lahing punto (teknolohikal, intelektwal, tec.) hangtud sa kasayasayan mismo sa pagtuon sa Sinema/Salida.

Ang ikaduhang bahin nakapasalig sa pagkutlo sa Mga Pamaagi sa Pagtuon sa Sinema. Gihisgot diri ang mga batakang praktika sa pagtuon sa salida (gikan sa “Salida isip usa ka Wika” hangtud sa “Salida isip usa ka Sining”) ug mga interseksyon niini sa ubang butang nga manaa sa pagmugna sa Sinema sama sa produksyon (lakip ang mga kombensyong naratibo ug astetiko, mga artista’t prodyuser, etc.) konsumsyon (sa porma sa mananan-aw) ug feedback (sa porma sa reviews ug kritisismo). Ginasusi ug ginahisgot kini sumala sa ginatumong nga agenda sa paghan-ay sa mga pagtulon-an sa Sinema ug Salida nga naay holistiko ug siyantipikong tumong.

Ang iwit nga bahin nagahisgot sa mga piling isyu nga mitubo sa kritikal nga pagtuon sa sinema/salida ug kultura. Ginahatagan pud ug duot diri ang nagkalain-laing importante nga hilisgotan bahin sa pagbangga sa Sinema/Salida ug sa kasaysayan, ekonomiya, pulitika, teknolohiya ug ideolohiya.

Para matubag ang ginahamdum nga popularisasyon, isa sa mga tul-id nga mapansin sa kurso ang aduna niining pila ka panid para sa nagkalain-laing inisturyahan ug diyalekto sa Pilipinas. Sa pagkakaron, naa pa lamang edisyon para sa Bikol, Cebuano, Ilocano ug Tagalog. Ang paggamit sa mga inisturyahan mas nakasandal sa popular ug ilado nga paggamit, imbis sa “pormal” o “purong” paggamit nga inisturyahan. Mapansin pud ang pagka-balbal ug pagka-slang usahay sa mga pinulungan tungod niini.

  • Mga Landas sa Pag-aaral ng Sinema/Pelikula
  • Mga Isyu sa Sinema